Sprawdzone produkty Szybka dostawa Atrakcyjne ceny Wsparcie merytoryczne
Producenci

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LULUCLINIC.PL

 

Niniejszy regulamin określa zasady oraz ogólne warunki sprzedaży produktów medycyny estetycznej za pośrednictwem sklepu internetowego luluclinic.pl. Sprzedaż realizowana jest przez Aleksandrę Oporską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą luluclinic Aleksandra Oporska z siedzibą w Warszawie (00-666), wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, posługującą się numerem NIP: 836-177-75-53.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@luluclinic.pl oraz pod numerem telefonu: 577-597-097 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 • 1 Definicje

 

Rejestracja – czynność dokonywana w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

Sprzedawca – LuluClinic Aleksandra Oporska z siedzibą w Warszawie (00-666), ul. Noakowskiego 14/18, NIP: 836-177-75-53, REGON: 369166068, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; e-mail: biuro@luluclinic.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

Strona Internetowa Sklepu – strona www, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działająca w domenie luluclinic.pl.

Regulamin-niniejszy regulamin.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

Klient – Lekarz posiadający aktualne prawo do wykonywania zawodu, zawierający Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z prowadzoną przez niego działalnością leczniczą lub podmiot leczniczy wymieniony w art. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., na rzecz którego zakupu dokonuje Lekarz, a także inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Login – nazwa Klienta, wybrana indywidualne przez niego, będąca adresem poczty elektronicznej, wymagana wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub specjalnych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, znanych tylko jemu, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Realizacja zamówienia- czynność obejmująca przygotowanie Towaru do wysyłki do Kupującego.

Dostawa –czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

 

 • 2: Postanowienia wprowadzające

 

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów, a Klient może dokonać ich zakupu.

Wszystkie ceny podane na Stronie Internetowej Sprzedawcy są wyrażone w złotych polskich (PLN), są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Aby móc korzystać w pełnym zakresie ze Sklepu Internetowego Klient powinien posiadać urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączoną obsługę plików cookies.

Umową Sprzedaży objęte są Towary nowe.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

 • 3 Zakładanie Konta w Sklepie

 

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

 • Imienia i nazwiska
 • Adresu e-mail
 • Numeru telefonu
 • Nazwy firmy
 • Numeru NIP
 • Adresu siedziby Klienta.

Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy Sprzedawcy.

 

 • 4 Zasady składania zamówień

 

 W celu złożenia Zamówienia należy:

 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 • wybrać sposób dostawy
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności
 • kliknąć przycisk “Zamawiam”
 • w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

 • 5 Metody dostawy oraz płatności

 

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

 • Przesyłka kurierska - DPD
 • Odbiór osobisty

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • Płatności elektroniczne,
 • Płatność kartą płatniczą,
 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
 • Płatność gotówką za pobraniem.

Obsługiwane karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

 • 6 Wykonanie Umowy Sprzedaż

 

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 4 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

Początek biegu realizacji zamówienia i terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

 • 7 Prawo odstąpienia od umowy

 

 Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się z chwilą dostarczenia Produktu Konsumentowi lub osobie przez niego wskazanej (innej niż przewoźnik).

Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta do Sprzedawcy oświadczenia woli przed upływem 14 dni. Oświadczenie Konsumenta może być przesłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie Konsumenta może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Odstąpienie powoduje następujące skutki dla stron:

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy zastosowaniu takiej samej metody płatności, jaką Konsument wybrał przy dokonywaniu transakcji pierwotnej, chyba że Konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie, które nie będzie się dla niego wiązało z dodatkowymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania do Sprzedawcy, w zależności od tego które z tych dwóch zdarzeń nastąpi wcześniej.

Konsument powinien odesłać Produkt na wskazany w Regulaminie adres Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

Konsument odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w szczególności w przypadku umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której Produkt dostarczany jest konsumentowi w zabezpieczonym opakowaniu, po otwarciu którego Produktu nie można zwrócić z uwagi na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 • 8 Reklamacja i gwarancja

 

 Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. W razie, gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży (przepisy dot. rękojmi za wady). Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z fakturą VAT. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca usunie wady lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na wolny od wad.

W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

 • 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 • 10 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia).

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:

 • zakończenia wykonywania umowy,
 • wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub
 • zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

 Okres przechowywania danych przez Administratora odpowiada okresowi trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania oraz ze względu bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

 

 • 11 Postanowienia końcowe

 

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
facebook
Sklep internetowy Shoper.pl